Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

תנאי שימוש באתר

א. כללי

ברוכים הבאים ל-אתר “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות כמו גם סך נספחי פעילותו (להלן: “ללא הגבלה”-“האתר”). האתר מנוהל ומופעל על-ידי: עדי גולן.

1. הגישה לאתר, השימוש בו, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן:”התנאים”) המסדירים את היחסים בין אתר “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לבין כל גולש ו-או צופה ו-או משתמש באתר עבור כל מטרה שהיא, ו-או במידע המצוי באתר ו-או מקבלת מידע ו-או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין, (להלן:”המשתמש” או “המשתמשים”).

2. שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאיו, ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר להלן בקפידה. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

3. המונח “תוכן” או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, שידור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כול תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

4. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ואין להסיק מכך דבר. כל האמור לעיל’ מתכוון גם ללשון נקבה, כמו לשון יחיד גם רבים.

ב. השימוש באתר

1. אין להשתמש באתר, לרבות בתכנים שלא עפ”י התנאים.

2. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, שלא בהיתר ובכתב בלבד של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן.

3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי -אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

4. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, ובין אם אותם אביזרים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

6. אין לקשר לאתר, מכל אתר אינטרנט שהוא המכיל תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

7. בנוסף, הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה את הדברים הבאים: (א) שליחה, שידור או הטענה של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו; (ב) שליחה, שידור או הטענה של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (בכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה; (ג) הפצת דואר זבל (spam); (ד) שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור האתר ושירותיו; (ה) פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה; (ו) העלאת חומר בלתי חוקי לאתר, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל או לפי חוקי כל מדינה זרה; (ז) לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר או לעבירה על החוק; (ח) שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; (ט) לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות בלתי חוקיות; (י) למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו או בכל אופן אחר; (יא) להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר) או להפר באופן כזה או אחר את התנאים.

8. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בגין כל נזק שייגרם מכך.

ג. התכנים

1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

2. בשימוש באתר הנך מסכים, מקבל ומצהיר כי ידוע לך ש-“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות באמצעות עדי גולן, מספק ידיעות כלליות, וכי ייתכן כי מידע ו-או תכנים המובאים באתר אינם מלאים, נכונים או מדויקים, וכי יש להתייחס אל המידע ו-או התכנים המובאים באתר בזהירות המתבקשת.

3. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם מתחייבים כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

ד. תכנים המפורסמים על ידי המשתמש

1. ייתכן ובאתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר בין אם כמפרסמים ובין אם כמשתמשים פרטיים. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים הכלליים כמו גם באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, צ’אטים, פורומים, דפי פייסבוק, תגובות ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך, בין בנפרד (באזור המיועד לתכני המשתמשים) ובין ביחד (עם תכנים של האתר).

2. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

3. על מנת לאפשר קיומו של שיח תרבותי וענייני ועל מנת למנוע ניצול לרעה של האפשרות לביטוי באתר, רשאים אך לא חייבים “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לבדוק את התכנים האמורים לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה כדי למנוע פרסום ביטויים ודברים אשר סותרים את הוראות הדין וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם וזאת ללא כל צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

4. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם נושאים ולא ישאו בכל אחריות לתכנים האלה והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעתם של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן או עמדתם ואין בפרסומם כל ערובה לאמתותם, אמינותם, תקפותם, דיוקם או חוקיותם.

5. בעת שליחת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מן הפרסום. עליך להקפיד כי תכנים אלה יעמדו בכללי הדין. מש-כך, בין היתר, נאסר עליך לפרסם באתר תכנים שהם: (א) כל תוכן שידוע לך כי הוא שקרי, מטעה או מסולף; (ב) כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, מבצעים וסימני מסחר; (ג) כל תוכן בעל אופי בוטה הן במישרין ובעקיפין; (ד) כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (ה) כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוס – לרבות תוכנות עוינות הידועות גם כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ואנדלים (vandals) יישומים מזיקים (malicious applications) וכדומה; (ו) כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; (ז) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; (ח) כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; (ט) כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד אפליה פסולה על בסיס מוצא, צבע עור, עדה, לאום עיסוק, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי או כלכלי; (י) כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להיות בסיס לתביעה או לאחריות אזרחית; (יא) כל תוכן העלול להטעות צרכן, לרבות עפ”י הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות על פיו, התשמ”א 1981; (יב) כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; (יג) כל תוכן המנוגד לתנאים או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי רשת האינטרנט, ב-“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ולרבות סך המשתמשים באתר.

6. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן רשאים לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת, מכל סיבה שהיא, ובמיוחד ככל שיימצא כי הפרת תנאי מהתנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, ב- “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אך לא רק. כמו כן, “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים כאמור למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי.

7. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים לערוך את התוכן שאושר לפרסום באתר, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ובכלל זה, לקצרו או להאריכו.

8. התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי רשת האינטרנט. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ממליצים כי תתייחס בזהירות ובביקורתיות בעת מסירת הפרטים ו-או תכנים על ידך.

9. המפרסם ו-או מוסר הידיעה, במישרין ובעקיפין, אף באמצעות צדדים שלישיים, מוותר מלכתחילה על כל תביעה ו-או תובענה, וככל אשר תהא, בגין שימוש בתוכן הידיעה על-ידי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ו-או מי ממשתמשי האתר ו-או כל גורם שלישי, גם אם אינו קשור באתר זה.

ה. שירותים הניתנים באתר ובנספחים לו על ידי: “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן במישרין ובעקיפין וטעונים רישום

1. ייתכן שבאתר יוצעו שירותים, מהם תוכל ליהנות לאחר השלמת תהליך הרשמה בו תתבקש למסור פרטים, כגון: שם מלא, כתובת ודוא”ל אלקטרוני. מסירת פרטים שגויים תמנע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ותסכל את האפשרות ליצירת קשר איתך.

2. היה והחלטת להקליד את נתונך באתר כאמור, הנך נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר מידע שינוהל-מנוהל (אם בכלל יוקם מאגר שכזה) על ידי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, וכן כי יישלח(ו) אליך חומר כגון: עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות, לרבות בדרך של דיוור ישיר.

3. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים למסור את פרטיך האישיים והעסקיים ביחד ולחוד כאמור לגורמים הקשורים בתפעול האתר וכן לכל רשות אכיפה ו-או על פי כל צו שיפוטי או מעין שיפוטי.

4. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטיך האישיים והעסקיים ביחד ולחוד אלו לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים.

5. בכל מקרה בו תבקש לערוך שינוי בפרטיך, עליך לעדכנם באמצעות עדכון פרטי משתמש רשומים באתר.

6. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתם המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן רשאים לבטל את רישום שמך לשירות, או לחסום את גישתך אליו בכל אחד מן המקרים הבאים: (א) אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים; (ב) אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ב- “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ו-או באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים (לרבות ספקי מידע ותוכן) של ו-מאת עדי גולן; (ג) אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים על ידי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן באמצעות האתר ומחוצה לו לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; (ד) אם הפרת את תנאים או את התנאים של כל שירות אחר במסגרת האתר או מחוצה לו; (ה) אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא.

ו. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט

1. באתר ישנם קישורים (“לינקים”) לעמודים שונים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט, המאפשרים לך למצוא תכנים שונים המתפרסמים ברשת. מרבית התכנים אינם נוצרים-נכתבים על ידי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן וממלא “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם שולטים ו-או מפקחים על תכנים אלו. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על נכונות תוכנם ואינה מהווה ערובה לזמינותם, לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו-או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם.

2. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו-או מהסתמכות עליהם. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט, להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאים להעלות ולהוסיף קישורים בכל עת.

ז. תכנים מסחריים ותכנים פרסומיים

1. האתר כולל תכנים מסחריים כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. תכנים כאמור, יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול או בכל דרך אחרת, או שילוב של הנ”ל.

2. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם נושאים ולא ישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו-מפורסמים באתר.

3. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לרכוש את המוצרים, השירותים וכיוצ”ב המפורסמים באתר.

4. כל עסקה שתעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תהיה בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר ו-או מי מטעמו, ובכל מקרה “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם צד לכל עסקה כזו, ולא ישאו באחריות לשירותים, מוצרים וטובין שהוצעו ו-או הוצגו בתכנים המסחריים באתר ו-או אשר ירכשו באמצעותו ואין נפקא -מינה מהם.

ח. זכויות יוצרים וקניין רוחני

1. כל הזכויות בחומרים המובאים באתר שייכות לבעליהן. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם טוענים לכל בעלות ו-או זכות בתמונות ו-או בחומרים המובאים בו, אלא אם צוין במפורש אחרת. אם הנך בעל-ת הזכויות באלו מהחומרים האמורים ואינך מעוניין כי הן יובאו באתר, אנא צור קשר באמצעות הדוא”ל שבאתר והחומרים יוסרו באופן מיידי.

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר בכללותו, לרבות עיצובו, הקונספט, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר, הינם קניינם הבלעדי של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן או של צד שלישי (יחיד כרבים) ש- “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן הרשו להשתמש בהם, והינם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.

3. היה ובחרת להשתמש באתר, הנך מתחייב לפעול על פי הדינים והאמנות הנ”ל ולעשות באתר ובנספחים לו אך ורק שימוש אישי ולא מסחרי.

4. אינך רשאי להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשנות, לייצר עבודות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו-או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ו-או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב, והכול לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זה תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו-ייעשו על ידי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ואחרים.

5. אם וככל שתינתן הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

6. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

7. כאשר הנך מוסר תכנים-תמונות-קבצי קול-אודיו-וידאו וכיוצ”ב, המיועדים לפרסום באתר הנך מאשר בעצם מסירתם לפרסום באתר, כי אתה הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום וכי פרסומם באתר לא יפר כל זכות של כל צד ג’ שהוא ו-או כל דין.

8. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים-תמונות-קבצי קול-אודיו-וידאו וכיוצ”ב שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

9. במסירת הפרטים לפרסום הנך מקנה ל- “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן את הזכות הבלתי מוגבלת, ללא הגבלה בזמן וללא הגבלה במקום, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור ולהעמיד לרשות הציבור, לעבד, לתרגם ולהשתמש בתכנים שמסרת כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

ט. הסרת אחריות “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ולרבות צדדים שלישיים ביחד ולחוד

1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יודגש כי –

2. השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תישמע כל טענה מכל סוג שהיא כנגד “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן במישרין ובעקיפין.

3.”ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם מתחייבים, כי לתכנים אשר יפורסמו באתר תהיה היענות. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם יכולים לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ו-או מי יגיב לתכנים שפורסמו באתר ובנספחים לו, ולכן “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לא ישאו כלפיך ו-או כלפי כל אדם אחר באחריות כלשהי לתגובות הללו, או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. וכן לא ישאו באחריות לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על ידך.

4. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם מתחייבים כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

5. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אינם מתחייבים כי שירותי האתר לרבות המידע שבו לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בתשתיות, בקווי ובמערכות תקשורת, של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ו-או של מי מהספקים-צדדים שלישיים.

י. שינויים באתר והפסקת שירות

1. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, שמו, תוארו, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, לשנות כל דבר ו-או היבט אחר הכרוך באתר – וכל האמור ד-לעיל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

2. שינויים כאמור, יבוצעו, בין השאר אך לא רק, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים שונים ואחרים המתרחשים בה. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ו-או באי-נוחות וכיוצ”ב. הנך מסכים לייתר מלכתחילה כל תביעה ו-או טענה ו-או דרישה כלפי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בגין שינויים כאמור ו-או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

3. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים להפסיק ו/או להסב זכויות באתר ומחוצה לו ואין נפקא- מינה זכויות אלו, והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה וככל שתהא בגין-דא.

יא. שיפוי

1. הנך מתחייב לשפות את “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בגין כל נזק, הפסד, הפסד תדמיתי, הפסד כספי, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ”ט עו”ד, אגרות והוצאות משפט – עקב הפרתך את התנאים.

2. הנך מתחייב לשפות את “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בגין כל טענה, תביעה ו-או דרישה שיועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מ-תכנים שמסרת לפרסום באתר, ו-או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר ומהאתר.

יב. סמכות שיפוט

1. על התנאים, על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

2. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאים, ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, במישרין או בעקיפין, הינו בבית המשפט בעיר באר שבע, אלא ואם יחליטו “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אחרת. בשימושך באתר הנך מסכים מלכתחילה כי האמור לעיל’ נתון לשיקולם הבלעדי והמוחלט של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן.

יג. כללי

1. במידה ויקבע שחלק כלשהו מהתנאים אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

2. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותך לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, עליך לפנות אל “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן באופן מיידי וללא שיהוי באמצעות הדוא”ל שבאתר, ופנייתך תטופל בהקדם האפשרי. 

3. כל האמור בתנאים הנזכרים ד-לעיל’ ובמלואם תקפים באתר ובכל קישור במישרין ובעקיפין אל/של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן וכי בעת שימוש באתר ובקישורים אל/של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן הנך מסכים לכל התנאים הנזכרים ד-לעיל’ וללא כל סייגים.

4. ככל שאינך מסכים לתנאים, עליך להימנע מיד משימוש באתר כמו גם בכל קישור במישרין ובעקיפין של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן.

לתשומת ליבך: בכל מקום בו נרשמו המילים הבאות: “אתר” ו”הנספחים לו” הרי שהשימוש במילים אלו יחשבו כשימוש במילה יחידה אחת “אתר-הנספחים לו” גם אם בטקסט מופיעים מילים אלו כנפרד ובנפרד.

האמור בלשון יחיד גם רבים בלשון נקבה כמו גם זכר.

עדכון: 24-03-2024

ט.ל.ח

הרשמו לאתר

שם פרטי*
שם משפחה*
אימייל*
טלפון
שם משתמש(באנגלית בלבד)*
סיסמא*
אימות סיסמא*
דילוג לתוכן