Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

מדיניות פרטיות

מבוא

1. הסכם מדיניות הפרטיות (להלן: “ההסכם”) הינו הסכם נספח, המהווה חלק בלתי נפרד, להסכם תנאי השימוש באתר.

2. קריאת הסכם זה יש לעשות בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש.

3. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מתייחס לגברים ולנשים כאחד לשון יחיד כמו רבים.

4. הסכם מדיניות הפרטיות להלן מסדיר את היחסים בינך – נרשם, מפרסם, אורח או משתמש, לבין “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן.

5. מונחים והגדרות המופיעים בהסכם אשר לא פורשו ו-או הוסברו, יקבלו את משמעותן כמוגדר בהסכם תנאי השימוש.

6. משתמש שאינו מסכים לאמור בהסכם זה, מתבקש לא למסור כל מידע באתר זה ו-או להשתמש באתר ו-או בשירותיו ואין נפקא-מינה מהן בין במישרין ובעקיפין.

7. התנאים בהסכם זה, עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן.

8. חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לנוחיות והתמצאות בלבד ולא יעשה בהם כל שימוש לפירוש מה מהוראות ההסכם.

רישום לאתר

1. ייתכן ולצורך קבלת זכויות שימוש באתר, לרבות פרסום בו, וכתנאי לכך, רשאים “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לדרוש כי יתבצע על ידי המשתמש הליך של רישום בו הוא נדרש להזנת פרטים, העלאת תמונות, העלאת קבצים והעברת נתוני מידע שונים, חלקם חובה וחלקם רשות, לרבות פרטי תשלום ואמצעי תשלום (להלן:”פרטים אישיים”). משתמש שאינו מסכים להזנת הפרטים האישיים כאמור, עשוי שלא לקבל היתר שימוש באתר.

מדיניות שימוש בכלים מסוג “עוגיות”-“cookies” ו-“כלים אחרים”

מושגים:

1. בעלים: עדי גולן 027307354

2. שם אתר: “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות.

3. “כתובת אתר”: www.lelo-hagbala.co.il

4. “אתרים ודפים אחרים הנספחים אליו”: יקראו בקיצור ומטעמי נוחות בלבד בשם: “האתר” (להלן: “האתר”/ “ה-אתר”).

5. “עוגיות”-“cookies””: כלי לביצוע חיפוש-ניטור-איסוף מידע ותוכן ועל זו הדרך.

6. “כלים אחרים”: כלים לביצוע חיפוש-ניטור-איסוף מידע ותוכן ועל זו הדרך.

7. “(ה)/כלים” “כלים”: (“עוגיות”-“cookies”) + (“כלים אחרים”) יקראו בקיצור ומטעמי נוחות בלבד בשם: “(ה)/כלים” (להלן: “הכלים”).

8. “מדיניות שימוש”/”מדיניות השימוש”: כותרת, תוכן (טקסט), שפות: 1. עברית 2. אנגלית.

9. “צור קשר”: כלי יצירת קשר ב-“אתר”.

10. “משתמש” :

כל אדם ו-או חבר (צבר) אדם – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל גוף עסקי בין אם יחידי או בדרך של שותפות כגון אך לא רק: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ (בערבון מוגבל) – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל גוף וולונטרי – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל גוף – יחידה כלכלית כגון אך לא רק: חל”צ (חברה לתועלת הציבור), הקדש, עמותה רשומה (ע”ר), התאגדות כלכלית יישובית-עירונית-מדינתית. – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל גוף משפטי וכמעין משפטי- האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל מקור מידע – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל התאגדות. – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל סוג קהילה – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.

הערה חשובה המהווה חלק בלתי נפרד מהגדרת “משתמש”:

הגדרת “משתמש” בכתב “מדיניות השימוש” ב-“אתר” זה, מחוסרת ואינה שלימה. לפיכך ככל שהנך מבקש להשתמש ב-“אתר”. עליך לי-תן תשומת לב מיוחדת לכך כי יתכן שישנם הגדרות נוספות ל-“אדם”, “גופים”, “מקור”, שאינם מצויים בכתב זה. ככל שקיימים אלו, הרי שבשימושך באתר הנך מצהיר שלא תהיינה לך כל דרישה ו-או תביעה ו-או תובענה כלפי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן במישרין ובעקיפין, בגין חסר ברשימת ה-“משתמש” בכתב “מדיניות השימוש” שב-“אתר”.

11. “רשימה שמית”: רשימת “הכלים” באתר ללא תוכן.

12. “צדדים שלישיים”:

כל אדם ו-או חבר (צבר) אדם – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל גוף עסקי בין אם יחידי או בדרך של שותפות כגון אך לא רק: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ (בערבון מוגבל) – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל גוף וולונטרי – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל גוף – יחידה כלכלית כגון אך לא רק: חל”צ (חברה לתועלת הציבור), הקדש, עמותה רשומה (ע”ר), התאגדות כלכלית יישובית-עירונית-מדינתית. – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל גוף משפטי וכמעין משפטי- האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל מקור מידע – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל התאגדות. – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
כל סוג קהילה – האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.

הערה חשובה המהווה חלק בלתי נפרד מהגדרת “משתמש”:

הגדרת “צדדים שלישיים” בכתב “מדיניות השימוש” ב-“אתר” זה, מחוסרת ואינה שלימה. ולפיכך ככל שהנך מבקש להשתמש ב-“אתר”. עליך לי-תן תשומת לב מיוחדת לכך כי יתכן שישנם הגדרות נוספות ל-“אדם”, “גופים”, “מקור”, שאינם מצויים בכתב זה. ככל שקיימים אלו, הרי שבשימושך באתר הנך מצהיר שלא תהיינה לך כל דרישה ו-או תביעה ו-או תובענה כלפי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן במישרין ובעקיפין, בגין חסר ברשימת ה-“צדדים שלישיים” בכתב “מדיניות השימוש” שב-“אתר”.

13. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן אשר מנהלים ומפעילים את האתר בכתובת: www.lelo-hagbala.co.il כמו גם אתרים ודפים אחרים הנספחים אליו אשר יקראו בקיצור ומטעמי נוחות בלבד בשם: “האתר” (להלן: “האתר”/”ה-“אתר”). “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מביאים בזאת לידיעתך “המשתמש”, כי הינם עשויים להשתמש בזמן כלשהו במסגרת פעילותם ב-“אתר” ומחוצה לו, בכלים מסוג- “עוגיות”-cookies”” ו-“כלים אחרים” אשר יקראו בקיצור ומטעמי נוחות בלבד בשם: “הכלים” (להלן: “הכלים”) והכל על-מנת לאפשר הפעלתו של ה-“אתר” כפי שהינם מוצאים לנכון ולמועיל תוך שמירה על הסך המלא והכולל של האינטרסים הקיימים להם ב-“אתר” ומחוצה לו.

14. ככל שיבקשו “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן להשתמש ב-“כלים” שב-“אתר”, הרי שהשימוש ב-“כלים” אלו יעשה בהתאם ועפ”י הוראות כל דין.

15. בכתב זה הובאו בפניך “המשתמש” שמות “הכלים” אשר עשויים להיות בשימושם של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בזמן כלשהו במסגרת פעילותם ב”אתר” ומחוצה לו.

16. בהצגת שמות “הכלים” בכתב זה אין כדי לאשר ו-או לי-תן הסכמתם של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לגבי אמינותם, איכותם וטיבם של “כלים” אלו.

17. רשימת שמות “הכלים” בכתב “מדיניות השימוש” שב-“אתר” מוצגת בפניך “המשתמש” כ-“רשימה שמית” בלבד.

18. בטרם תיתן הסכמתך להתיר ל- “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בכלים אלו, (ככל שיעשה שימוש בהם), חלה עליך החובה המוחלטת והבלעדית לאתר באופן עצמאי את המידע בגין החברות המספקות את השירות ל-“כלים” אלו, לעיין היטב בהסברים הטכנולוגיים כמו גם בדרישות ובתנאים של חברות אלו.

19. ככל שלא הבנת דבר מה (בחלקו ו-או בשלמותו) לעניין ההסברים הטכנולוגיים ו-או לעניין הדרישות והתנאים המלאים של החברות המספקות את השירות ל-“כלים” אלו, הנך נדרש להפסיק באופן מידי שהייתך-שימושך ב-“אתר”.

20. בהינתן אישורך והסכמתך לאפשר ל- “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לבצע שימוש “בכלים” אלו ב-“אתר” ומחוצה לו, הרי שהנך מצהיר בזאת כי אכן עיינת בכל (בדגש) ההסברים הטכנולוגיים, הדרישות והתנאים המלאים של כל החברות המספקות את השירות ל-“כלים” אלו, והבנת הבנה מלאה ומוחלטת את תפקידם של “כלים” אלו, כמו גם את טיבם, אמינותם, ואיכותם, וכן הבנת הבנה מלאה ומוחלטת את סך הדרישות והתנאים המלאים של חברות אלו.

21. בהינתן אישורך והסכמתך להתיר ל- “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לבצע שימוש ב-“כלים” אלו ב-“אתר” ומחוצה לו, הרי שהנך מצהיר בזאת כי הסכמתך זו מהווה הסכמה מלאה ומוחלטת ללא כל סייגים, תנאים והגבלות. (האמור: בהתאם ועפ”י הוראות כול דין).

22. ככל שתבחר להמשיך ולהשתמש ב-“אתר” ובהיעדר אישורך והסכמתך לי-תן בידי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן האפשרות-זכות לבצע שימוש ב-“כלים” אלו ב-“אתר” ומחוצה לו, הרי הנך נושא באחריות הבלעדית והמוחלטת בגין הפרתך את התנאים והדרישות החלות עליך מכוח כתב “מדיניות שימוש” זה כמו גם מ-סך כל התנאים שבאתר.

23. ככל שתבחר להמשיך ולהשתמש ב-“אתר” אף-על-פי שלא הבנת דבר מה (בחלקו ו-או בשלמותו) לעניין ההסברים הטכנולוגיים ו-או לעניין הדרישות והתנאים המלאים של החברות המספקות את השירות ל-“כלים” אלו, הרי הנך נושא באחריות הבלעדית והמוחלטת בגין הפרתך את התנאים והדרישות החלות עליך מכוח כתב “מדיניות שימוש” זה כמו גם מ-סך כל התנאים שבאתר.

24. ככל שאינך מסכים לאחד ו-או יותר מהתנאים המובאים בכתב “מדיניות השימוש” ב-“אתר”, הנך נדרש להתנתק ולהפסיק באופן מידי שהייתך-שימושך ב-“אתר”.

25. ככל שלא הבנת דבר מה (בחלקו ו-או בשלמותו) את התנאים בכתב “מדיניות השימוש” שב-“אתר”, הרי ש-“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מעמידים לך את האפשרות ליצור עמם קשר באמצעות הדוא”ל שב-“אתר”. 

26. ככל שלא הבנת דבר מה (בחלקו ו-או בשלמותו) את התנאים בכתב “מדיניות השימוש” שב-“אתר” ולא השתמשת בכלי “צור הקשר” שבאתר, הרי שהנך נדרש להתנתק ולהפסיק באופן מידי שהייתך-שימושך ב-“אתר”.

27. ככל שלא הבנת דבר מה (בחלקו ו-או בשלמותו) את התנאים בכתב “מדיניות השימוש” שב-“אתר” ולא השתמשת בכלי “צור הקשר” שבאתר, הרי הנך נושא באחריות הבלעדית והמוחלטת בגין הפרתך את התנאים והדרישות החלים עליך מכוח כתב “מדיניות שימוש” זה.

28. קריאת התנאים בכתב “מדיניות שימוש” זה, תעשה כ-חלק בלתי נפרד מסך “תנאי שימוש” ו-“מדיניות פרטיות” המפורסמים בדף הבית שב-“אתר”.

29. ככל שתבקש לבטל את אחד ו-או יותר מ”הכלים” הנזכרים ד-לעיל’, חלה עליך החובה המוחלטת והבלעדית לאתר באופן עצמאי את המידע כיצד מתבצעת פעולת ביטול “הכלים” במסגרת החברות המספקות את השירות ל-“כלים” אלו.

30. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן שומרים, לעצמם את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות “מדיניות השימוש” המובא בכתב זה.

31. ככל שיבוצעו שינויים בתנאים ובהגבלות, הרי ששינויים אלו יפורסמו בעמוד: “שינויים בתנאים ובהגבלות” ורק בעמוד זה.

חשיפת מידע

1. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מקפידים לפעול בנוגע למידע בכפוף להוראות כל דין ובפרט כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981.

2. מבלי לגרוע מהאמור ד-לעיל, “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן שומרים לעצמם את הזכות לחשוף ו-או להעביר כל סוג של תוכן או מידע, חסוי, אישי או פומבי של משתמש, לרבות פרטיו המזהים של המשתמש, פרופיל של המשתמש, התנהגות הגלישה שלו, ip וכיוצא באלו, במקרים הבאים, אך לא רק: הפרה של הסכם תנאי השימוש על-ידי המשתמש, הליכים משפטיים בין משתמש למשתמש אחר בנוגע לשימוש באתר, הליכים משפטיים בין המשתמש ל-“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בנוגע לשימוש באתר ותפעולו; הוראות ו-או צו של בית משפט או בכל מקרה שבו “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ימצאו בזאת צורך לכך, לרבות צורך כלכלי או עסקי כגון מכירה, מיזוג, העברת שליטה וכיוצא באלו, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

3. המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי לאחר שביצע רישום לאתר, וכן כל פרט ו-או תוכן אחר שפרסם, הפיק, יצר, העלה, במהלך שימושו באתר, מלבד פרט ו-או תוכן אשר נקבע על ידי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן כי יישאר חסוי, יהיה נגיש וחשוף ל- “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ולשאר משתמשי האתר, לרבות באמצעות חיפוש המבוצע על ידי משתמשים אחרים ו-או אורחים.

שימוש במידע

1. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן שומרים לעצמם את הזכות למסור כל מידע שנאגר באתר ו-או במאגרי המידע (ככל שיהיו קיימים כאלו) של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בנוגע למשתמש, במלואו, לרבות תכני האתר, פרופיל משתמש, פרטים מזהים, פרטים אישיים, דברי-מודעות פרסום, נתוני שימוש וגלישה באתר וברשת האינטרנט, מספר IP, לכל אדם ו-או גוף הזכאי לכך על פי דין, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש, והינך מסכים ומאשר בזאת כי לא יהיו לא כל טענות ו-או דרישות ו-או תביעות כנגד “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן בנוגע לכך.

2. המשתמש מסכים בזאת כי המידע עליו ועל אופן שימושו באתר, לרבות המידע שיימסר מטעמו ו-או על ידי משתמשים אחרים, יישמרו ויאוחסנו במאגרי הנתונים (ככל שיוקמו כאלה) של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן וכי “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים להשתמש במידע האמור ו-או לאפשר לאחר שימוש במידע, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובכפוף לכל דין. בכלל זה, “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים, בעצמם ו-או באמצעות צדדים שלישיים, בנוגע ובהתבסס על המידע של המשתמש, בתמורה או שלא בתמורה, לבצע שירותי דיוור (כגון ניוזלטר) מכל סוג (לרבות מסחריים), ליצור קשר עם ספקים ולקוחות, לבצע פרסום ישיר או עקיף באתר או מחוצה לו, שיווק וקידום מכירות לפעילות האתר ושירותיו, לבצע שיתוף ו-או העברה או מכירה של המידע, לבצע ניתוחים סטטיסטיים, לבצע מכירה של חלקים ו-או שימושים ו-או שירותים באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה ו-או מעשה המשרתים את האינטרס הכלכלי וכל אינטרס אחר של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן.

תיקון, הסרה והגבלת שימוש במידע

1. משתמש אשר השהה את פעילותו או ביטל את רישומו באתר, בכפוף לאמור בהסכם תנאי השימוש, פרטיו ו-או התכנים ו-או המידע מטעמו, עשוי שלא להיות נגיש לאיתור ו-או חיפוש ו-או שימוש על ידי משתמשים אחרים. המידע הנצבר שבאתר כאמור עשוי להישמר במאגרי הנתונים של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן ולא ימחק, וזאת לצורך צרכים מסוימים (כגון יישוב מחלוקות עתידיות). ואולם, מידע ותכנים אשר הופקו ו-או פורסמו ו-או הועלו באתר שלא רק במסגרת הרישום האישי (כגון: פורומים, כתבות ו-או מאמרים, לוחות-מודעות פרסום, צ’אט, דפי פייסבוק, חוות דעת, דירוג), ימשיכו להיות חשופים.

2. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים להשאיר באתר ו-או במאגרי המידע, פרטי משתמש אשר השהה את פעילותו או ביטל את רישומו באתר או שרישומו ו-או פרסומו הופסק או הושהה.

3. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן יהיו רשאים אך לא חייבים להסיר ו-או להגביל ו-או להשהות דבר פרסום של מפרסם, במידה והמפרסם ביקש את השהיית ו-או ביטול הפרסום כאמור ו-או במקרה שהמפרסם לא עמד בתנאי השימוש ו-או בתנאי מדיניות הפרטיות ו-או בהסכם אחר עם ו-או מטעם “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לרבות הסכם פרסום.

4. המשתמש זכאי לעדכן ולתקן את הרישום האישי לגביו ו-או לדבר-מודעת פרסומו (במקרה של מפרסם), מעת לעת, לרבות תמונותיו ולמעט מידע שאינו ניתן לשינוי אלא בפניה מפורשת ל- “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן (כגון: שינוי שם משתמש). פרטיי מידע ותכנים אחרים אשר פורסמו באתר במקומות ציבוריים כגון פורומים, צ’אטים, דפי פייסבוק, לוחות, מודעות פרסום, חוות דעת, דירוג וכדומה, עשויים לא להיות ניתנים לתיקון ו-או עדכון ו-או הסרה, על כן על המשתמש להקפיד על טיב המידע שהוא מוסר ו-או מפיק ו-או מעלה.

אבטחה

1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, והוא מוסר את פרטיו ומבצע שימוש באתר על בסיס כך, כי האתר והמידע והתכנים בו, לרבות פרטיו האישיים, עלול להיפרץ ולהיחשף בפני גורמים לא מורשים, וכן גורמים אלו עלולים להשתמש בפרטים אלו ואף להתחזות בשמו.

2. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מפרסמים באתר תכנים שונים, כגון קישורים ופרסומות, אשר מפנים לאתרים אחרים אשר בהם קיימים תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונים מאלו של אתר זה. הואיל וכך, “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן לא יכולים להבטיח את פרטיותו של המשתמש באתרים כגון אלו, ואילו המשתמש פוטר בזאת את “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מכל אחריות, במישרין ו/או בעקיפין, ביחד ולחוד.

3. פרטיי ההתחברות של המשתמש לאתר הנם אישיים וסודיים ואין להעבירם לאחר. על המשתמש להקפיד כי הללו לא יחשפו, ולעדכן פרטים אלו בפרטים חדשים במידה ויש חשש כי נחשפו כאמור ד-לעיל’.

כללי

1. במידה ויקבע שחלק כלשהו מהתנאים אינו תקף, ו-או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר התנאים יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

2. כל האמור בתנאים הנזכרים ד-לעיל” ובמלואם תקפים באתר ובכל קישור במישרין ובעקיפין אל-של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן וכי בעת שימוש באתר ובכל קישור במישרין ובעקיפין של “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן הנך מסכים לכל התנאים וללא כל סייגים.

3. ככל שאינך מסכים לתנאים, עליך להימנע מיד משימוש באתר, כמו גם בכל קישור במישרין ובעקיפין של האתר.

לתשומת ליבך: בכל מקום בו נרשמו המילים הבאות: “אתר” ו”הנספחים לו” הרי שהשימוש במילים אלו יחשבו כשימוש במילה יחידה אחת “אתר-הנספחים לו” גם אם בטקסט מופיעים מילים אלו כנפרד ובנפרד.

האמור לשון יחיד גם רבים, לשון נקבה גם זכר.

עדכון: 24-03-2024

ט.ל.ח.

הרשמו לאתר

שם פרטי*
שם משפחה*
אימייל*
טלפון
שם משתמש(באנגלית בלבד)*
סיסמא*
אימות סיסמא*
דילוג לתוכן