Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
באנר עם צבא

הקוד ה-אתי

הגדרות:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים להיות נאמנים לחופש המידע ובזכות הציבור לדעת.

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים להגיש לציבור שרות מקצועי ופרסום מדויק, הוגן ואחראי של ידיעות ודעות.

יושר והגינות:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים לפעול ביושר, בהגינות וללא מורא.

נאמנות לאמת:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי לא נפרסם ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק, מטעה או מסולף.

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי לא נמנע מלפרסם מידע הקיים בו עניין ציבורי בפרסומו, לרבות ב-של אך לא רק, לחצים פוליטיים, כלכליים, חרם או איום בחרם מודעות.

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי לא יובאו דברים בשמו של אדם אלא אם הם מובאה ישירה ומדויקת מפיו או ממסמך בכתב. סייגים: מכתב למערכת מותר לפרסם שלא כלשונו אם כותבו לא אסר זאת מראש ואם בעריכה לא היה משום שינוי מהותי בתוכן המכתב או במשתמע ממנו.

בדיקת העובדות:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים לפני פרסום ידיעה כלשהי, לערוך בדיקה המאמתת את נכונותה במקור המהימן ביותר ובזהירות הראויה לפי נסיבות העניין.

דחיפות הפרסום לא תפטור מבדיקת נכונות הידיעה כאמור.

העובדה כי ידיעה התפרסמה בעבר לא תפטור את הבא להסתמך עליה בפרסום מבדיקת מהימנות הידיעה.

אובייקטיביות:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים להציג בפני הגולשים סימנים אשר יבחינו בין ידיעות לבין פרסומות.

פרסום ידיעות יהיה הוגן וללא הטיה.

הכותרת לא תהיה מטעה.

תיקון טעויות, התנצלות ותגובה:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי במקרים של טעות, השמטה או אי דיוק שהנו מהותי בפרסום עובדות, נפעל  ככל הניתן על-מנת לתקן את הדרוש תיקון במהירות, בהגינות ובהבלטה הראויה ביחס לפרסום המקורי. אנו מתחייבים לי-תן לאדם ו-או לכל גוף ואין נפקא-מינה מהו שנפגע אפשרות הוגנת להגיב על טעות, השמטה או אי דיוק מהותי במהירות ובהבלטה הראויה ביחס התואם לפרסום המקורי.

פרטיות ושם טוב:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי לא נפרסם כל מידע ללא הסכמתו של אדם דבר הנוגע לפרטיותו או לשמו הטוב והעלול לפגוע בו, אלא אם קיים עניין ציבורי בפרסום ובמידה הראויה. “ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים לערוך בירור קפדני ודווקני מוקדם עם הנוגע בדבר ופרסום הוגן של תגובתו.

קטינים – חסרי ישע:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי לא נפרסם שם, צילום או פרטים מזהים אחרים של מי שטרם מלאו לו 18 שנה, בנסיבות העלולות לפגוע בשמו, בפרטיותו או ברווחתו של הקטין. סייג: ככל קיים עניין ציבורי בפרסום מזהה הרי שהפרסום יעשה בזהירות וברגישות ובמידה הראויה.

“מתמודד נפש”-חסוי:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי לא נפרסם שם, צילום או פרטים מזהים חולה המוגדר “כמתמודד נפש” (ואין נפק-מינה מדרגת פגיעותו), האמור ובתנאי כי הוכר על ידי הגורמים המוסמכים ככזה. סייג: ככל שקיים עניין ציבורי בפרסום מזהה הרי שהפרסום יעשה בזהירות וברגישות ובמידה הראויה.

הליכים משפטיים:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי בכל סיקור קיומו של משפט, יתמקד הסיקור בהליך המשפטי וישקף את ההליך באופן נאמן לאמת, הוגן ואחראי.

תוכן אסור בפרסום:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי לא נפרסם….

(א) כל תוכן שידוע  כי הוא שקרי, מטעה או מסולף;

(ב) כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, מבצעים וסימני מסחר;

(ג) כל תוכן בעל אופי בוטה הן במישרין ובעקיפין;

(ד) כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

(ה) כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

(ו) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

(ז) כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

(ח) כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד אפליה פסולה על בסיס מוצא, צבע עור, עדה, לאום עיסוק, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי או כלכלי;

(ט) כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להיות בסיס לתביעה או לאחריות פלילית-אזרחית;

(י) כל תוכן העלול להטעות צרכן, לרבות עפ”י הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות, התשמ”א 1981;

אי-תלות:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי כל עובדי מערכת החדשות מדרגה ראשונה ועד אחרונה לא יונחו במילוי תפקידם על ידי כל גורם חיצוני שאינו גלוי, ובמיוחד לא על ידי מפרסמים וגופים שלטוניים, כלכליים, פוליטיים ביחד ולחוד.

אמצעים פסולים:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי לא נשתמש לשם השגת מידע באמצעים פסולים וחדירה שלא כדין לרשות הפרט, או באמצעות האזנת סתר שלא כדין וכל אמצעי אחר להשגת מידע העלול, בנסיבות העניין, לפגוע באופן חמור בפרטיותו של אדם ו-או לפגוע בשם מוסד ו/או רשות ו-או עסק גם אם קיים אינטרס ציבורי מובהק בפרסום ידיעה.

ציון מקור הפרסום:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים כי בכל ציטוט מידע שכבר פורסם באמצעי תקשורת אחר או על ידי סוכנות חדשות, נציין זאת באופן ראוי ומכבד את זהות המפרסם המקורי.

חתימה:

“ללא הגבלה”-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות-עדי גולן מתחייבים מתחייבים כי כל עובדי מערכת החדשות מדרגה ראשונה ועד אחרונה, יכירו את הכללים של כתב זה וככל שיידרש יחתמו על כתב זה.

האמור לשון יחיד גם רבים לשון נקבה כמו גם זכר.

עדכון: 24-03-2024

ט.ל.ח

הרשמו לאתר

שם פרטי*
שם משפחה*
אימייל*
טלפון
שם משתמש(באנגלית בלבד)*
סיסמא*
אימות סיסמא*
דילוג לתוכן